ارائه درس کارآفرینی برای کلیه دانشجویان موسسه

موسسه در نظر دارد جهت آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار و توانمند سازی آنها، درس کارآفرینی به ارزش 2 واحد را از ترم جاری ارائه دهد دانشجویان علاقه مند می توانند در بازه زمانی حذف و اضافه جهت انتخاب این درس اقدام نمایند.سرفصل دروس در فایل پیوست می باشد.

دریافت فایل سرفصل کارآفرینی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱