اسامی دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

1

سعید شریعتی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

2

آذر حیدری

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3

مالک زمانی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

4

نوید توکلو

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

5

فرشته جوان

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

6

مهناز اراضی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

7

الهه خیامی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

8

فاطمه امینی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

9

ملیحه یمانی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

10

فائزه فکری

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

11

صدف صباغیان طوسی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

12

الهام واقف

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

13

زینب خرم دل

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

14

عطیه مذهب

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

15

جواد یوسف زاده

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

دانشگاه غیرانتفاعی تهران

16

فاطمه سروش

بهداشت محیط

دانشگاه گناباد

17

محدثه رضائی بهداشت محیط

دانشگاه گناباد

18

مرضیه تمودکار

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

19

فائزه عامل گنابادی نژاد

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

20

حسن شجاعی نیا

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

21

الهام زبرنه

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

22

اکرم آفتابی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

23

فاطمه بیش بهار

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

24

مینا پهلوان بقمچ

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

25

میترا حدادبر

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

26

رویا تیموری برابادی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

27

سیده اکرم حسینی تقی آبادی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

28

زهره سریانی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

29

نجمه عباس زاده

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

30

فاطمه عرب تلگرد

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

31

اسما کلیدری

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

32

آناهیتا لطیفی شاهاندشتی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

33

مرضیه کارقوچان

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

34

سیده سعیده وزیری

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

35

سیده مهلا بهشتی نژاد

آلودگی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

36

بهاره صاحبی گلمکان

آلودگی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

37

نگین صباغ زاده طوسی

آلودگی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

38

شایسته علی نژاد مژدهی

آلودگی محیط زیست

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

 

دریافت فایل

یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲