اسامی دانشجویان ممتاز

ضمن تبریک به دانشجویان کوشا و ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399، بدین وسیله اسامی عزیزان حائز رتبه های برتر اعلام می گردد.
                                                                                             با تشکر معاونت آموزشی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مقطع رتبه
1 سعیدی فاطمه حسابداری کارشناسی 1
2 ابراهیمی چودری حمید حسابداری کارشناسی 2
3 پیوند زاده مهناز روانشناسی کارشناسی 1
4 حسین پور حافظه روانشناسی کارشناسی 2
5 نوروزی الناز روانشناسی کارشناسی 3
6 مجیدی محب سراج لیلا حسابداری کارشناسی 1
7 بزرگواری طاهره حسابداری کارشناسی 2
8 کسرائی نرگس فقه و حقوق اسلامی کارشناسی 1
9 مهدی زاده صالحه روانشناسی کارشناسی 1
10 چایچی سیاهکل سوگند روانشناسی کارشناسی 2
11 ظریف خلیلی یزدانی ژینا روانشناسی کارشناسی 3
12 برومند محمود ابادی ملیحه مشاوره کارشناسی 1
13 محسنی موسوی زینب سادات مشاوره کارشناسی 2
14 محسنی موسوی صفیه سادات مشاوره کارشناسی 2
15 شهرکی قدیمی غزل هتلداری کارشناسی 1
16 روضه خوان سیدآباد سیده مینا زیست فناوری کارشناسی 1
17 حسینی الهه سادات زیست فناوری کارشناسی 1
18 عبدالمحمدی محدثه زیست فناوری کارشناسی 2
19 حبیبی فاطمه فقه و حقوق اسلامی کارشناسی 1
20 جوزانی محمدسعید روانشناسی کارشناسی 1
21 محققی زشکی ساجده روانشناسی کارشناسی 2
22 میرحسنی شادهسری سیده زهره مشاوره کارشناسی 1
23 واحدی زهرا مشاوره کارشناسی 2
24 زارع باقی ابادی فاطمه مشاوره کارشناسی 3
25 فرحمند کنفی محمد حسین گردشگری کارشناسی 1
26 ترحمی الهام سادات زیست فناوری کارشناسی 1
27 سعیدپناه سوده زیست فناوری کارشناسی 2
28 کباری صدیق حمیرا مددکاری اجتماعی کارشناسی 1
29 رحمانی سمیرا روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 1
30 میرشاهی ازاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 2
31 تکلو نجمه روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 2
32 جعفرزاده ستاره مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 1
33 کیا نیلوفر مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 2
34 عمانی عاطفه مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 3
35 ناجی حاجی بالایی سینا مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 1
36 نیک اندام مقدم زهرا مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 2
37 خالق زاده لیلی مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 3
38 دهقان پور سیده فاطمه گردشگری مذهبی کارشناسی ارشد 1
39 فاطمی دوست حسن گردشگری مذهبی کارشناسی ارشد 1
40 ملک فر فرنوش روانشناسی کارشناسی 1
41 پری کاری مریم روانشناسی کارشناسی 2
42 عاملی سید حامد روانشناسی کارشناسی 3
43 سیدی سیدامیرحسین مشاوره کارشناسی 1
44 صابوناتی بتول زیست فناوری کارشناسی 1
45 صفوی مقدم ساجده سادات زیست فناوری کارشناسی 2
46 نوری مجید مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 1
47 حسینی سیدعلیرضا مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 2
48 آذری مژگان مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 3
49 شاددل رویا گردشگری مذهبی کارشناسی ارشد 1
50 قربانی علی گردشگری مذهبی کارشناسی ارشد 2
51 والی زاده اردلان راحله علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست کارشناسی ارشد 1
52 اسلامی میل کاریز زهرا روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 1
53 اقبالی فر زهره روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 2
54 حشمتی فرزانه روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 2
55 خورسندی شامیر یحیی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 2
56 یوسف پوراستاد علی مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی کارشناسی ارشد 1
57 افتخاری راضیه مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی کارشناسی ارشد 2
58 ظفرعلی زاده مقدم رحیم مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 1
59 جاهدی منصوری امید مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 2
60 بینقی زهرا مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 3
61 سنجابی روشنک مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 3
62 شمسی مصطفی مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 3

 

دریافت فایل

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰