اطلاعیه مالی جهت انتخاب واحد ترم مهر 94

دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در نیمسال اول 95-1394 با توجه به اطلاعیه پیوست نسیبت به واریز علی الحساب شهریه خود اقدام نمایند.

دریافت فایل

دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴