امروز روز روان شناس است

امروز روز روان شناس است.

روز اندیشیدن به رفتار آدمی است. روز چرایی از اندیشه انسانی.

امروز روز اندیشه انسان درباره خودش است. روز سر در آوردن از حکایت سرگشتگی و گم گشتگی انسانی.

امروز روز جواب دادن به این پرسش است: "از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود".

امروز روز تعمق در اندیشه های فروید، پاولف، مزلو، ویگوتسکی و آندره گرین است. روز چرایی از نبودن اندیشگر بومی.

امروز روز یک کاناپه است و دنیایی از درد و رنج. روز اشک و آه و اندوهی که فقط یک ناظر دارد.

امروز روز شنیدن درد زن هایی است که هر روز آرزوی مرگ می کنند. روز برداشتن بار از دوش مردانی که فقط خواسته اند مرد باشند.

امروز روز یک والد گری مجدد است. روز تورّق از نیازهای عاطفی سرکوب شده.

امروز روز حق دادن به همه احساسات است. روز پذیرفتن هر آنچه هستم.

امروز روز جواب دادن به تردیدها است. روز انتخاب گری خودم.

امروز روز نترسیدن از صمیمت است. روز نه گفتن به نه نتوان گفتن.

امروز روز انبوه درد و رنجی است که در اتاق به جا می ماند. روز کسی که خودش هم یک انسان است.

امروز روز روان شناس است. روزت مبارک.

"چون بدیدی محرمی گو سرّجان         گل ببینی نعره زن چون بلبلان"

مولانا

از طرف اعضای هیات علمی گروه روان شناسی

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴