امضای تفاهم نامه همکاری با شهرداری مشهد

به منظور ایجاد ، گسترش و همفکری و همکاریهای آموزشی-پژوهشی تفاهم نامه همکاری مابین موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر و شهرداری مشهد در تاریخ 17 آذر 95 به مناسبت هفته پژوهش با حضور نماینده مدیریت محیط زیست شهری شهرداری مشهد آقای مهندس پذیرا و مدیر گروه محیط زیست و مسئول دفتر ارتباط باصنعت و جامعه موسسه آقای مهندس رامیار به امضا رسید

دریافت فایل

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵