برنامه کلاسی دروس ارائه شده در تابستان

 

ردیف شماره درس گروه نام درس واحد نام استاد توضیحات
1 101 1 اندیشه اسلامی1 2 مهدي نظري   جلسه اول روز: شنبه ساعت 16
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 16
جلسه سوم روز: شنبه ساعت 18  
امتحان روز: اول ساعت 8    به تاریخ 02/06/1393
2 106 1 اندیشه اسلامی2 2 محمد مهدي فاطمي cجلسه اول روز: سه شنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 16  
امتحان روز: اول ساعت 8    به تاریخ 02/06/1393
3 111 1 تاريخ تحليلي اسلام 2 محمد مهدي فاطمي   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: شنبه ساعت 14  
امتحان روز: اول ساعت 8    به تاریخ 02/06/1393
4 112 1 انقلاب اسلامي ايران 2 محمد مهدي فاطمي   جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 14
امتحان روز: اول ساعت 8    به تاریخ 02/06/1393
5 113 1 تفسير موضوعي قرآن 2 علي اصغر يساقي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: شنبه ساعت 12  
امتحان روز: اول ساعت 8    به تاریخ 02/06/1393
6 250 1 فارسی عمومی 3 مريم معاون هاشمي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: دوشنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
7 251 1 زبان عمومی 3 قاسم كريمي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 14  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
8 252 1 اخلاق اسلامی 2 مصطفی فکور   جلسه اول روز: شنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: شنبه ساعت 18  
امتحان روز: اول ساعت 8    به تاریخ 02/06/1393
9 252 2 اخلاق اسلامی 2 مصطفی فکور   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 18
امتحان روز: اول ساعت 8    به تاریخ 02/06/1393
10 3431201 1 رياضيات كاربردي 3 منيره بشيري ترشيزي   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
11 3431210 50 تحقيق درعمليات2 3 محمد حسن ابوالبشري   جلسه اول روز: شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 8  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 8  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
12 3442308 50 اقتصاد کلان 3 حسين مشك آبادي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 14  
امتحان روز: چهارم ساعت 10    به تاریخ 05/06/1393
13 3442309 1 آمار وکاربرد آن در مديريت (2) 3 مهرداد ناصرنژاد   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
14 3442314 51 مديريت مالي 3 غلامرضا علي ميرزائي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه چهارم روز: یکشنبه ساعت 12  
امتحان روز: سوم ساعت 10    به تاریخ 04/06/1393
15 3541301 1 رياضيات عمومي1 2 منيره بشيري ترشيزي   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 12  
امتحان روز: دوم ساعت 6    به تاریخ 03/06/1393
16 3541312 1 مساحي و نقشه برداري 2     جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
17 3541316 1 آشنائي با عكسهاي هوايي 2     جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: سوم ساعت 6    به تاریخ 04/06/1393
18 3541318 1 مباني مديريت حيات وحش 2     جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: دوم ساعت 6    به تاریخ 03/06/1393
19 3541325 1 كارورزي 6     جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
20 3542312 1 ليمونولوژي (1) 3     جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
21 3542414 1 اصول و مباني روشهاي تصفيه فاضلاب 3     جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: دوم ساعت 6    به تاریخ 03/06/1393
22 3542417 1 آلودگيهاي هوا و روشهاي اندازه گيري 3     جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: سوم ساعت 6    به تاریخ 04/06/1393
23 3621201 1 ریاضی عمومی 3 فهيمه مهران فر   جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 10 
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
24 3621203 1 ریاضی کاربردی 2 فهيمه مهران فر   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 10  شروع زوج
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 8  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
25 3621204 1 آمار و احتمالات 2 فهيمه مهران فر   جلسه اول روز: پنجشنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: پنجشنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 14 
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
26 3621208 1 ذخیره و بازیابی اطلاعات 3 آسيه يوسفي   جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 14  شروع زوج
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 14  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 16  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
27 3621209 1 کارگاه سیستم عامل 2 1 علی مرادی   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 18  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 14  شروع زوج
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 16  
جلسه چهارم روز: دوشنبه ساعت 18  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
28 3621213 1 سیستم عامل 2 2     جلسه اول روز: شنبه ساعت 16  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 18 
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 16  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
29 3621214 1 برنامه سازی پیشرفته 1 3     جلسه اول روز: شنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 16 
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 16  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
30 3621217 1 زبان ماشین و اسمبلی 3 آسيه يوسفي جلسه پنجم و ششم   : روز سه شنبه از ساعت 12 تا 16
جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: دوشنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
31 3621218 1 آزمایشگاه پایگاه داده ها 1 رضا صمدي   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 16 
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 14  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
32 3621219 1 برنامه سازی پیشرفته 2 3     جلسه اول روز: شنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 16 
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 16  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
33 3621221 1 پایگاه داده ها 2 مجيد غفوري   جلسه اول روز: شنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 12 
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
34 3621223 11 پروژه 2 مجيد غفوري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
35 3621223 12 پروژه 2 صفيه بوذرجمهري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
36 3621224 1 مباحث ویژه 2     جلسه اول روز: شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 10 
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
37 3621226 1 اصول سرپرستی 2 غلامرضا علي ميرزائي   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 8 
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
38 3621227 11 کارآموزی 2 مجيد غفوري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
39 3621227 12 کارآموزی 2 صفيه بوذرجمهري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
40 3621230 1 برنامه نویسی مبتنی بر وب 2 علی مرادی : جلسه پنجم : روز پنج شنبه ساعت 14 تا 16 
جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 16  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 12  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
41 3621231 1 کارآفرینی و پروژه 2 غلامرضا علي ميرزائي جلسه پنجم  روز چهارشنبه 12 تا 2 در هفته های زوج 
جلسه اول روز: شنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 14  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 14  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
42 3621237 1 آز برنامه سازي پيشرفته1 0     جلسه پنجم   : سه شنبه ساعت 18 تا 20 
جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 18
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 18  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 16  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
43 3621238 1 آز برنامه سازي پيشرفته2 0   جلسه پنجم   : سه شنبه ساعت 18 تا 20 
جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 18  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 16  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 18  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 16  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
44 3643501 1 آمارواحتمالات مهندسي 2 فهيمه مهران فر   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 12 
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
45 3643502 1 رياضي مهندسي 2 فهيمه مهران فر   جلسه اول روز: شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 12  شروع زوج
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
46 3643503 1 معادلات ديفراسيل 2 فهيمه مهران فر   جلسه اول روز: شنبه ساعت 12 
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 8  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
47 3643504 1 رياضي گسسته 2 فهيمه مهران فر   جلسه اول روز: شنبه ساعت 12  شروع زوج
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 12  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
48 3643505 1 زبان ماشين واسمبلي 2 آسيه يوسفي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: دوشنبه ساعت 14 
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
49 3643507 1 طراحي الگوريتمها 3     جلسه پنجم   : روز پنج شنبه از ساعت 12
جلسه اول روز: سه شنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 14  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
50 3643509 1 برنامه سازي سيستم 3 آسيه يوسفي جلسه پنجم : روز دوشنبه ساعت 16
جلسه اول روز: شنبه ساعت 12
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: یکشنبه ساعت 14  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
51 3643514 1 هوش مصنوعي 3 مجيد غفوري جلسه پنجم:پنج شنبه از ساعت 10    
   جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
52 3643515 1 شبيه سازي کامپيوتر 3    جلسه پنجم   : پنج شنبه از ساعت 10 تا 12  .
جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
53 3643518 1 مباحث ويژه 3 مجيد غفوري  جلسه پنجم   : روز پنج شنبه ساعت 8 تا 10 
جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
54 3643519 11 پروژه نرم افزار (الزامي) 3 مجيد غفوري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
55 3643519 12 پروژه نرم افزار (الزامي) 3 صفيه بوذرجمهري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
56 3643520 11 کارآموزي (الزامي) 3 مجيد غفوري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
57 3643520 12 کارآموزي (الزامي) 3 صفيه بوذرجمهري   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: عملی با استاد ساعت 6    به تاریخ
58 3744601 1 اقتصادكلان 3 حسين مشك آبادي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 14  
امتحان روز: چهارم ساعت 10    به تاریخ 05/06/1393
59 3744602 50 رياضيات وكاربرد آن درمديريت 2 3 منيره بشيري ترشيزي   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
60 3744603 50 آمار وكاربردآن درمديريت 2 3 مهرداد ناصرنژاد   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 10 
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 8 
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 10 
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
61 3744609 1 تحقيق درعمليات 2 3 محمد حسن ابوالبشري   جلسه اول روز: شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 8  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 8  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
62 3744610 1 مديريت مالي 2 3 غلامرضا علي ميرزائي   جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 10  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 12  
امتحان روز: چهارم ساعت 10    به تاریخ 05/06/1393
63 3744628 1 اقتصاد خرد جبراني 2 حسين مشك آبادي   جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 14  
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 14  
امتحان روز: دوم ساعت 10    به تاریخ 03/06/1393
64 3744629 50 مديريت مالي 1جبراني 2 غلامرضا علي ميرزائي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه چهارم روز: یکشنبه ساعت 12  
امتحان روز: سوم ساعت 10    به تاریخ 04/06/1393
65 3842302 50 رياضيات کاربردي در جهانگردي 3 منيره بشيري ترشيزي   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 10  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
66 3921202 1 ریاضی عمومی2 3 احمد کُر   جلسه اول روز: سه شنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 10  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 12  
امتحان روز: دوم ساعت 6    به تاریخ 03/06/1393
67 3921203 1 روشهای آماری 3 شيرين مير   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: چهارشنبه ساعت 10  
جلسه چهارم روز: چهارشنبه ساعت 12  
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
68 3921207 1 مدیریت مالی 3 غلامرضا علي ميرزائي   جلسه اول روز: شنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه چهارم روز: یکشنبه ساعت 12  
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
69 3921218 1 حسابداری شرکتهای 2 3 علی نظری   جلسه اول روز: شنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: شنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: یکشنبه ساعت 8  
جلسه چهارم روز: یکشنبه ساعت 10  
امتحان روز: دوم ساعت 6    به تاریخ 03/06/1393
70 3921219 1 حسابرسی 1 3 علی نظری   جلسه اول روز: سه شنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 14 
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 8 
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 10 
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
71 3921221 1 حسابداری مالی 3 علی نظری   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 12  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 14  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: دوشنبه ساعت 14  
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
72 3921222 11 پروژه مالی 1 پيام پيرايش   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
73 3921222 12 پروژه مالی 1 دانيال بيهودي زاده   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
74 3921224 11 کارآموزی 2 2 پيام پيرايش   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
75 3921224 12 کارآموزی 2 2 دانيال بيهودي زاده   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
76 3931215 1 حسابداري صنعتي1 3 علي گلي   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 10  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 12  
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
77 3931216 1 حسابداري صنعتي2 3 علی نظری   جلسه اول روز: سه شنبه ساعت 8  
جلسه دوم روز: سه شنبه ساعت 10  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 12  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 14  
امتحان روز: دوم ساعت 6    به تاریخ 03/06/1393
78 3942302 50 آمار و احتمالات 3 مهرداد ناصرنژاد   جلسه اول روز: یکشنبه ساعت 
جلسه دوم روز: یکشنبه ساعت 10 
جلسه سوم روز: سه شنبه ساعت 8 
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 10 
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
79 3942315 1 حسابداري پيشرفته1 3 علي گلي   جلسه اول روز: دوشنبه ساعت 10  
جلسه دوم روز: دوشنبه ساعت 12  
جلسه سوم روز: دوشنبه ساعت 14  
جلسه چهارم روز: سه شنبه ساعت 14  
امتحان روز: چهارم ساعت 6    به تاریخ 05/06/1393
80 3942319 1 حسابداري دولتي2 3 آقاي آزاده   جلسه اول روز: چهارشنبه ساعت 16  
جلسه دوم روز: چهارشنبه ساعت 18  
جلسه سوم روز: پنجشنبه ساعت 14  
جلسه چهارم روز: پنجشنبه ساعت 16  
امتحان روز: دوم ساعت 6    به تاریخ 03/06/1393
81 3942321 11 پروژه مالي2 3 پيام پيرايش   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
قابل انتخاب برای دانشجویان: مرد و زن دوره همه دوره ها (ورودی 1392 و ماقبل)
82 3942321 12 پروژه مالي2 3 دانيال بيهودي زاده   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
83 3942323 11 کارآموزي 3 پيام پيرايش   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393
84 3942323 12 کارآموزي 3 دانيال بيهودي زاده   جلسه اول روز: ساعت 6  
امتحان روز: اول ساعت 6    به تاریخ 02/06/1393

 

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۳