برگزاری جلسه شورای مرکز مشاوره

جلسه شورای مرکز مشاوره دانشجویی موسسه با حضور مدیر فرهنگی، مسئول حراست و امور فرهنگی، معاونت آموزش، مدیر آموزش، جمعی از اساتید و مشاورین مرکز، در روز پنجشنبه 3 اسفند 91 در محل موسسه برگزار شد. هدف از این جلسه تعیین اولویت های مرکز با توجه به نیازهای دانشجویان بود،  که بر اساس برنامه پیشنهادی جناب آقای جاودانی و جناب آقای کاظمی، تصمیماتی درخصوص برنامه های آتی مرکز مشاوره اتخاذ گردید.

دریافت فایل

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۱