تسویه بدهی و پرینت کارت ورود به جلسه

قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت شرکت در امتحانات پایان ترم دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

پرینت کارت ورود به جلسه از تاریخ 13 دی ماه در پرتال دانشجویی امکان پذیر است.

ضمنا دریافت کارت ورود به جلسه منوط به تسویه کامل بدهی می باشد.

شماره حساب بانک ملت 4507409577 به نام موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

دریافت فایل

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴