تفاهمنامه آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، با حضور افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و علیرضا بیدخوری رییس موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر تفاهمنامه همکاری آموزشی به امضا رسید و تبادل شد. این تفاهمنامه با موضوع تعامل و همکاری مشترک در زمینه های نیازسنجی آموزشی، کارآفرینی، آموزش های مهارتی و فعالیت های پژوهشی و با هدف مشارکت در توسعه اشتغال پایدار و مبارزه با پدیده بیکاری و ارتقاء شایستگی مهارتی و حرفه ای دانشجویان با رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص تهیه و به امضا رسید. در این تفاهمنامه موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر تعهداتی را عهده دار شده است که همکاری در اجرای نیاز سنجی آموزشی برای شناسایی حرفه های مورد نیاز بازار کار و دانشجویان، همکاری در تامین فضای آموزشی مناسب و متناسب با دروه های آموزشی، برنامه ریزی و معرفی دانشجویان جهت انجام طرح کارورزی در کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخشی از این تعهدات می باشد. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز در متعهد شده است تا در برگزاری دوره های آموزشی مشارکتی مرتبط با مشاغل هدف بر مبنای استانداردهای آموزشی، تایید و نظارت بر شهریه های مصوب دوره ها، هماهنگی و اجرای برنامه های کارورزی جهت دانشجویان و سایر موارد تفاهمنامه همکاری لازم را داشته باشد.

دریافت فایل

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵