ثبت نام عمره دانشجويي

بسمعه تعالي

ثبت نام عمره دانشجويي از 27 مهرماه تا 10 آبانماه از طريق سايت labbayk.com انجام ميپذيرد

ضمنا ثبت نام ويژه دانشجويان پسر مجرد و دانشجويان متاهل مي باشد.زمان قرعه کشي 17و18 آبانماه ازطريق دفاتر استاني صورت ميپذيرد.

کد موسسه آموزش عالي خردگرايان مطهر 1547 مي باشد

 

باتشکر

امورفرهنگي موسسه خردگرايان مطهر

دریافت فایل

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳