جدول شهريه ورودي هاي سال تحصيلي 95-1394

جدول شهریه ثابت و متغییر در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد گرایان مطهر برای سال تحصیلی 95-1394

           

شهریه ثابت

شهریه متغییر برای هر واحد درسی (به ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی وکارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه نظری

اصلی و تخصصی (نظری)

3,593,750

172,500

258,750

273,125

215,625

718,750

4,528,125

172,500

258,750

316,250

258,750

718,750

3,881,250

172,500

258,750

316,250

258,750

718,750

 

دریافت فایل

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴