دروس ارائه شده در ترم تابستان

دروس ارائه شده در ترم تابستان به شرح جدول زیر است:

مدارك ثبت نام برای دانشجویان مهمان: یك قطعه عكس به همراه فایل اسکن شده آن، كپي كارت دانشجویي، كپي كارت ملي، موافقت نامه دانشگاه مبداء با ذكر لیست دروس قابل اخذ

دریافت فایل دروس ارائه شده در ترم تابستان

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲