رشته هاي جديد سال تحصيلي 95-1394

در سال تحصيلي جديد تعداد 4 رشته به رشته هاي فعال موسسه اضافه شده است.

در مقطع کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني، در مقطع کارشناسي رشته هاي روانشناسي و مديريت صنعتي و در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته نقشه برداري اضافه شده که  موسسه از مهرماه سال جاري در اين رشته ها دانشجو مي پذيرد.

تعداد رشته هاي موسسه به 24 مقطع رشته (در مقطع کارشناسي ارشد دو رشته، در مقطع کارشناسي هفت رشته، در مقطع کارشناسي ناپيوسته نه رشته و کارداني شش رشته ) رسيده است.

دریافت فایل

پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴