شناسه پرداخت دانشجویان کارشناسی ارشد

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني

 

ردیف

شماره دانشجو

نام دانشجو

شناسه پرداخت

1

9425016167

ابشناسان مرضیه

   942501616778   

2

9425016429

ابوالحسنی ایدا

   942501642984   

3

9425016350

ارجمندی محمدرضا

   942501635027   

4

9425016407

اصلی طاهره

   942501640754   

5

9425016394

اقایی مرتضی

   942501639487   

6

9425016156

امیریان فر ندا

   942501615663   

7

9425016372

باقری ورکیان حسام

   942501637257   

8

9425016305

پریشان شیدا مرتضی

   942501630532   

9

9425016043

حسین نژاد مجید

   942501604326   

10

9425016101

خالقی ملیحه

   942501610187   

11

9425016316

خواجوی موسویه حسن

   942501631647   

12

9425016327

خیراندیش سعید

   942501632762   

13

9425016032

رضاییان اول امیر

   942501603211   

14

9425016430

ریحانی علی

   942501643019   

15

9425016021

شبان ابوالفضل

   942501602195   

16

9425016087

شیبانی دلویی سامیه

   942501608786   

17

9425016134

صادقیان قوچان عتیق سیده ساناز

   942501613433   

18

9425016178

طالبی سیده حانیه

   942501617893   

19

9425016383

طحان الهام

   942501638372   

20

9425016214

ظریفیان پنجه مشهدی ملیحه

   942501621425   

21

9425016258

عباسی مرتضی

   942501625885   

22

9425016236

علوی پور سیدداود

   942501623655   

23

9425016076

غفاریان روح پرور بهناز

   942501607671   

24

9425016189

فتح اکبریان شادی

   942501618909   

25

9425016361

فهمیده دزقی مجتبی

   942501636142   

26

9425016269

قدریان محسن

   942501626901   

27

9425016281

قدس حسن

   942501628150   

28

9425016441

کریمی ثانی رابری ازاده

   942501644134   

29

9425016190

کسرایی فرحناز

   942501619043   

30

9425016145

کسرایی یگانه فرح ناز

   942501614548   

31

9425016292

کفشدارطوسی حسن

   942501629265   

32

9425016338

کلاته اهنی کامیار

   942501633877   

33

9425016065

کیوان نژاد عصمت

   942501606556   

34

9425016123

محسنی نازنین

   942501612318   

35

9425016010

محسنی مقدم فروزان

   942501601080   

36

9425016247

محمدزاده مقدم محمدرضا

   942501624770   

37

9425016270

محمودی کیا رضا

   942501627035   

38

9425016054

مقربی منظری منا

   942501605441   

39

9425016203

مهران نژاد میترا

   942501620310   

40

9425016112

میرصادقی شیما

   942501611203   

41

9425016098

نجمی زاده نسرین

   942501609802   

42

9425016225

واحدی مقدم وحید

   942501622540   

43

9425016418

وزیری مرسده

   942501641869   

44

9425016349

همکار حسین

   942501634992   

 
 

لیست دانشجویان راکد مرد و زن رشته مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست

 

ردیف

شماره دانشجو

نام دانشجو

شناسه پرداخت

1

9425039233

اصغری راحله

   942503923354   

2

9425039186

اصلی چوکانلو سمیه

   942503918608   

3

9425039197

افضلی نیا طیبه

   942503919723   

4

9425039175

برقی زهرا

   942503917592   

5

9425039040

بیابانی سیده فاطمه

   942503904025   

6

9425039380

تاجدینی لیلا

   942503938071   

7

9425039346

جمالی معزابادی صدیقه

   942503934691   

8

9425039062

چکنه ملیحه

   942503906255   

9

9425039073

حاتمی بهناز

   942503907370   

10

9425039415

خادمی دهکردی مهرنوش

   942503941568   

11

9425039084

ذاکرالحسینی فریده

   942503908485   

12

9425039277

رجبی شهیدانی حمیده

   942503927715   

13

9425039266

رسولی برهان

   942503926600   

14

9425039368

رضایی سورباقی منا

   942503936822   

15

9425039302

سلیمانی قره تپه فاطمه

   942503930231   

16

9425039108

شاه پردلی عالمه

   942503910867   

17

9425039131

شایسته پاهنگه حسن

   942503913132   

18

9425039153

شجاعی حصاری زهره

   942503915362   

19

9425039222

شریفی سمیرا

   942503922239   

20

9425039039

شریفی تشنیزی فایزه

   942503903990   

21

9425039119

شریفیان صابر صفیه

   942503911982   

22

9425039404

شیربندی مهرنوش

   942503940453   

23

9425039357

صادقی سحر

   942503935707   

24

9425039391

صدیقی کورانلو نیلوفر

   942503939186   

25

9425039164

عباسی سهل ابادی مهدی

   942503916477   

26

9425039313

علی پور الهام

   942503931346   

27

9425039028

فتحی پور رقیه

   942503902875   

28

9425039335

فولادی فر مجتبی

   942503933576   

29

9425039379

کاظمی معصومه

   942503937937   

30

9425039324

کشاورز پیام

   942503932461   

31

9425039120

لطیفی شاهاندشتی اناهیتا

   942503912017   

32

9425039051

مبین حسین

   942503905140   

33

9425039244

مسلمی نیا رحمان

   942503924469   

34

9425039142

مطلبی مسلم

   942503914247   

35

9425039426

ملازینل علیرضا

   942503942683   

36

9425039255

ملکی دوبرجی محترم

   942503925584   

37

9425039288

موسوی سیده نرجس

   942503928830   

38

9425039095

میرزای احمدی سحر

   942503909501   

39

9425039211

میرنژاد قنبر

   942503921124   

40

9425039017

نوجهانی ارزو

   942503901760   

41

9425039299

نوروزی نسترن

   942503929945   

42

9425039200

وحدانی احمد

   942503920009   

 

 

 

 

 

دریافت فایل

پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴