شهریه ترم تابستان

کلیه دانشجویان جهت انتخاب واحد ترم تابستان می بایست مبلغ 1،500،000 ریال را به صورت علی الحساب به حساب موسسه واریز نمایند.

بدیهی است باقیمانده شهریه پس از انتخاب واحد، محاسبه و در کارنامه مالی قابل مشاهده و تا آخر ترم تابستان قابل پرداخت می باشد.

شماره حساب بانک ملت 4507409577

شماره کارت  6104337968689594 به نام موسسه خردگرایان مطهر

همراه داشتن شناسه واریز جهت پرداخت شهریه الزامی است (در کارنامه مالی قابل مشاهده می باشد)

 

دریافت فایل

پنجشنبه ۴ تير ۱۳۹۴