عيد غدير عيد الله اکبر گرامي باد

... و غدير... تنها يک کلمه نيست، يک برکه نيست، يک دشت نيست، غدير، يک آيه است، يک نشانه که به شأني رسيده است تا بزرگ ترين عيد را در خويش تجربه کند. زيباترين راز را بشکفد و کام خلقي را با شراب طهوراي خالق شيرين کند.

...غدير ... تنها يک کلمه نيست، کلام است، کلام حق است که پس از «بلغ ما انزل اليک من ربک» نبوت را به امامت استمرار مي بخشد و زمان و زمين را بر مدار امامت به حرکت درمي آورد، تا به هر زمان، انسان جشن بندگي بگيرد و در شکوه عبوديت، اني اعلم ما لاتعلمون را سرمه چشم ملائک کند...

... غدير... تنها يک کلمه نيست، يک حقيقت تام است و يک حق تمام. يک کلاس درس است که زندگي ها را مي سازد، انسان ها را مي سازد و لب ها را يوسفانه چنان مي شکفد، که قهر و کين، مثل شرک و کفر، چونان هيمه اي شکسته در رهگذار باد پريشان شود. چنان به خنده شکوفا شود که مهرباني روزي کل خلايق شود.

...غدير... تنها يک کلمه نيست، يک عيد پرشکوه است براي شکوفايي ولايت در جان عبوديت. براي جاري شدن چشمه از چشمه هاي به بصيرت رسيده براي تشکيل صف در صف عاشقان که بنيان مرصوص مي شوند در راه خدا... غدير... تنها يک کلمه نيست، کليدي است که دروازه هاي بهشت را به روي انسان باز مي کند و انسان را ساخته و پرداخته، به اوج ايمان رسيده عشق را به کمال آموخته به حضور حضرت خداوند مي برد. هم در اين دنيا که محضر خداست و هم در آن دنيا که خداوند انسان را بر صراط راضيةً مرضيه به حضور مي خواند...

...غدير ... تنها يک کلمه نيست يک جهان معناست در يک جهان جان، يک جهان جان است در يک دنيا معنا، يک حقيقت هميشه ماندگار است غدير ...

التماس دعا

امورفرهنگي موسسه آموزش عالي خرد گرايان مطهر

دریافت فایل

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳