فایلهای درسی

دانشجویان می توانند برای دریافت فایلهای درسی که اساتید به اشتراک می گذارند به بخش گروههای آموزشی، قسمت فایلهای هر گروه مراجعه نمایند.

دریافت فایل

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱