فرمهای پروژه وکارآموزی گروه محیط زیست

دانشجویان محترم پس از هماهنگ کردن با استاد راهنمای مربوطه ومحل مورد نظر جهت پر کردن فرمها به گروه مراجعه وروزهای سه شنبه وپنج شنبه جهت تحویل گرفتن آنها اقدام نمایند.

دریافت فایل

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱