قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي

همکار محترم خواهشمند است فرم شماره يک به پيوست را تکميل و همراه مدارک مورد نياز در اسرع وقت به معاونت اجرايي تحويل نماييد.

1. تصوير آخرين مدرك تحصيلي (دو نسخه كارشناسي ارشد و دكتري)

2. ارزشيابي دائم يا موقت مدارك تحصيلي اخذ شده از كشورهاي خارجي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارزشيابي شده باشد.

3. شناسنامه علمي (خلاصه)

4. تصوير كارت ملي (هر دو طرف) در يك نسخه

5. يك نسخه تصوير از تمامي صفحات شناسنامه

6. يك نسخه تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت يا دوره نظام وظيفه

3× 7. چهار قطعه عكس جديد 4

8. شرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر جنبههاي عقيدتي و علمي

9. حكم كارگزيني (در صورت اشتغال در ساير دانشگاههاي دولتي يا تقاضاي تبديل وضعيت استخدامي)

10 . مدارك ايثارگري (جانبازان، رزمندگان، بسيجيان آزادگان)

با تشکر

دریافت فایل

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳