قابل توجه دانشجویان کارشناسی کامپیوتر

طی جلسات هماهنگی انجام گرفته در خصوص درس پروژه، موارد زیر جهت اطلاع دانشجویان و اساتید مشخص گردید:

  • موضوع پروژه  می بایست توسط دانشجو و استاد مربوطه طرح و تا تاریخ  15 آبان توسط گروه تایید گردد.
  • دانشجو موظف است گزارش پیشرفت پروژه خود را در دوره های مشخص شده (به صورت هفتگی، ماهیانه و...)  به استاد مربوطه ارائه نماید.
  • ارزشیابی نمره پروژه بر اساس فاکتورهای مشخص شده در فرم ارزشیابی (که شامل مواردی مانند تعیین موضوع در زمان مشخص، ارائه گزارش ها در مهلت مقرر، نظر استاد دفاع، تحویل مستندات پروژه  و ...میباشد) انجام  می گیرد.
  • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ های مورد تایید گروه برای کلیه دانشجویان الزامی است. دانشجو باید استاد دفاع جلسه را با موافقت گروه انتخاب نماید.
  • فرم برگزاری جلسه دفاع توسط اساتید گروه تنظیم می گیرد.

 

چارت زیر روند انجام پروژه دانشجویان کارشناسی کامپیوتر را مشخص می نماید:

 

دریافت فایل

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲