مجوز خروج از کشورجهت سفرهای زیارتی و سیاحتی

قابل توجه دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و قصد خروج از کشور را دارند به شرح مراحل ذیل اقدام نمایند: 1-مراجعه به پلیس10+ و ثبت مجوز خروج از کشور و دریافت کد سخا 2-ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در پرتال شخصی خود جهت مدیریت آموزش دانشگاه فردوسی مشهد و دریافت گواهی از آموزش موسسه 3-مراجعه به آقای فرخ پور مسئول نظام وظیفه دردانشگاه فردوسی ساختمان مدیریت آموزش

دریافت فایل

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶