نتایج مسابقات کشتی وجودو

مسابقات کشتی

رضا محمودی در وزن 75                مقام دوم       کارشناسی مدیریت بازرگانی

صادق ابراهیمی در وزن 98          مقام دوم     کارشناسی مدیریت بازرگانی

مسابقات جودو

صادق ابراهیمی     در وزن 100         مقام اول       

رضا محمودی     در وزن 71       مقام دوم

دریافت فایل

یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴