همایش شناخت تنوع زیستی و حفظ میراث آینده

انجمن علمی گروه محیط زیست در نظر دارد به مناسبت روز تنوع زیستی و روز جهانی محیط زیست نمایشگاهی را در روز یکشنبه و دوشنبه 4 و5 خرداد ماه تحت عناوین زیر برگزار نماید.

نمایشگاه پوستر با محوریت گونه های در حال انقرلض

سمینار و سخنرانی تخصصی توسط دانشجویان رشته محیط زیست

نمایش و فیلم مستند "کار مند حیات وحش "

مسابقه پیامکی و....

دریافت فایل

چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳