آیین نامه وام دانشجویی

باسمه تعالی
آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان
مقدمه:
به منظور کمک به امور تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد کم بضاعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و در راستای تکالیف مقرر در
ماده 1 قانون صندوق، بندهای"د"، "ه" و "و" و ماده 3 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان به ترتیب مصوب 04 / 12 / 71 مجلس شورای اسلامی و
17 / 10 / 1373 هیأت وزیران و اصلاحات بعد از آن، آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به شرح ذیل تدوین و ابلاغ می گردد:
ماده 1 ) تعاریف:
الف وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 
ب سازمان امور دانشجویان: سازمانی دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - میباشد که وظیفه مدیریت امور دانشجویان را به
عهده دارد .
ج صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم. 
د دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: منظور همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
می باشند.
 

دریافت فایل آیین نامه وام دانشجویی

یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹