پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

ضمن تبریک به قبول شدگان مرحله اول کنکور کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در رشته / گرایش های ذیل دانشجو می پذیرد.


گردشگری مذهبی - - - 11934
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی - - - 14742
مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل - - - 14800
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی - - - 14016
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست - - - 24632

دریافت فایل

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷