پذیرش دانشجودر مقطع کارشناسی ارشد

 

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در کد رشته های زیر آمادگی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را دارد برای انتخاب کد رشته های مذکور به سایت  http://sanjesh.orgمراجعه کنید ویا با شماره تلفن های 09397921050 و38843827 تماس حاصل نمایید.


 

کد رشته

نام رشته

12044

گردشگری مذهبی

13509

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی

14309

روان شناسی عمومی

15130

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

15196

مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

25437

علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست

 

 

دریافت فایل

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹