کارت دانشجویی ورودی های 97

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و تکمیل ظرفیت ۹۶:
جهت دریافت کارت دانشجویی خود از یکشنبه ۲۵ آذر به سایت ۲ فناوری اطلاعات مراجعه نمایید.

دریافت فایل

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷