کارگاه زندگی در فضای مجازی

کار گاه زندگی در فضای مجازی با حضور استاد کاظمی، در تاریخ پنج شنبه 92/1/29،  ساعت 14 - 12، اتاق 143 برگزار می گردد. برای ثبت نام حداکثر تا 92/1/28، در ساعات اداری به مرکز مشاوره موسسه واقع در بلوک2، طبقه4 مراجعه نمایید.

دریافت فایل

چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲