کد رشته کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد

کد رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی خرد گرایان مطهر 13935

و کد رشته کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست موسسه  23151  می باشد.

دریافت فایل

چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴