فایلهای رشته

نام فایلتاریخ ایجاد
برنامه بازاريابيدوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲
تدوين مقالهدوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲
LCدوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲
روشهاي تامين ماليدوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲
مدیریت دانشﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
13اشتباه مهلک مدیرانﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
سازمانهای بین المللیﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
بازاریابی کاتلرﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
بازاریابی اینترنتیﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
گاو بنفشﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
اصطلاحات تجارت بین امللیﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
از خوب به عالیﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
تنها بی پروایان پایدارندﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
ساختن برای ماندنﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
رهبری تحولﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
تمایز یا نابودیﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
بابای دارا، بابای ندارﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
مدیران کهنه کارﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
پنج اسﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
Blue Ocean Strategyﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
جزوه آموزشی بورسﺳﻪشنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
زبان تخصصی مدیریت(پاتریک مونتانا)یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲