معرفی موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

این مؤسسه در سال 1385 به عنوان مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتقاعی با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فعالیت خود را آغاز نمود. هیات مؤسس را جمعی از اساتید  دانشگاه  فردوسی  مشهد  تشکیل می دهند که با تجارب مدیریت اجرایی در دانشگاه، صنعت و بینش علمی و آموزشی در مسیر پیشبرد اهداف آموزش عالی کشور گام بر می دارند.

هدف این مؤسسه، بسترسازی محیطی علمی و پویا برای علاقه مندان کسب دانش همراه با ارائه خدمات آموزشی نوین و عملی مورد نیاز در فضای رقابتی کار برای دانش پژوهان است. مؤسسه خردگرایان مطهر در حال حاضر، در 19 مقطع - رشته دانشجو می پذیرد. گروه های آموزشی فعال به شرح زیر می باشد:

  1. برنامه ریزی شهری (کارشناسی پیوسته)
  2. مهندسی علوم زیست محیطی (کارشناسی پیوسته)
  3. تکنولوژی محیط زیست (کاردانی)
  4. آلودگی محیط زیست (کارشناسی ناپیوسته)
  5. مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست (کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
  6. حسابداری ( کاردانی، کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
  7. مدیریت جهانگردی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
  8. مدیریت امور فره