چارت کاردانی ناپیوسته حسابداری (ورودیهای قبل از 92)

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results

چارت کاردانی ناپیوسته حسابداری (ورودیهای 92 به بعد)

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results

چارت کاردانی پیوسته حسابداری (ورودیهای قبل از 92)

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results

چارت کاردانی پیوسته حسابداری (ورودیهای 92 به بعد)

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results

چارت کارشناسی ناپیوسته حسابداری (ورودیهای قبل از 92)

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results

چارت کارشناسی ناپیوسته حسابداری (ورودیهای 92 به بعد)

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results