معرفی رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری

مقدمه

نظر به اهداف آموزشهای علمی – کاربردی که در آن به گسترش و اعتلای دانش و پژوهش در کشور، ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی و حفظ مسئولیت اجتماعی آموزشهای کاربردی و همچنین فراهم سازی زیربنای مناسب برای دسترسی و تصمیم گیری صحیح مالی توجه ویژه ای مبذول گردیده است، برنامه دوره دو ساله کاردانی ناپیوسته حسابداری بر اساس نیاز کشور با توجه به حجم عظیم گردش اطلاعات مالی که در این صنعت صورت پذیرفته تهیه و تدوین شده است.

تعریف و هدف

هدف ازین دوره ، علاوه بر تربیت کاردان در رشته حسابداری ، استفاده از آموخته های تئوری و عملی می باشد تا کاردان بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با تواناییها و مهارتهای علمی و عملی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید. لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی و علمی ، بسط فکری کاردان جهت نحوه استفاده از اطلاعات مالی نیز مورد توجه بوده است.

ضرورت و اهميت برگزاری دوره

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوا