اساتید هیأت علمی گروه حسابداری

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: پیام پیرایش شیرازی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 18
پست الکترونیک: p.pirayesh[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: دانیال بیهودی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 18
پست الکترونیک: d.bihoodizadeh[at]motahar.ac.ir