کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار(Software Engineering)

تعریف

اين دوره کارشناساني را تربيت مي نمايد که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارتهای عملي بتواند مشکلات موجود در خصوص به کارگيری و بهره برداری مناسب از فن آوری رايانه را در حوزه های مختلف کاری، با تصدی مشاغل و مسئوليتهای مرتبط مرتفع سازند.

ضرورت و اهميت برگزاری دوره

کاربردهای فراوان رايانه در زمينه های مختلف کاری و مشاغل گوناگون و خصوصاً گسترش روزافزون به کارگيری اين ابزار در حوزه اطلاع رساني، تجات الکترونيک، آموزش از راه دور و غيره سبب گرديده است، بحث توسعه و ارتقای فن آوری رايانه به عنوان يکي از محورهای مهم استرتژيک در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه مطرح باشد. بديهي است در چنين حالتي ضرورت پرداختن تربيت نيروی انساني متخصص و آموزش ديده در اين حوزه بيش از پيش نمود پيدا مي کند.

نقش و توانائي فارغ التحصيلان

فارغ التحصيلان اين دوره دارای مهارتهای زير مي باشند:

 • تجزيه و تحليل مشکلات فني و حرفه ای در حوزه نرم افزار کامپيوتر نصب و راه اندازی شبکه های محلي و بهره گيری از امکانات شبکه
 • برنامه ريزی، تعمير و نگهداری، نصب و راه اندازی و پشتيباني سيستم های نرم افزاری و بانکهای اطلاعاتي
 • سازماندهي، برنامه ريزی و کنترل کار و ارتقاء دانش فني
 • بهره گيری از امکانات Internet و طراحي صفحات Webتهيه دستورالعمل های حرفه ای و اجرايي مورد نياز
 • ارائه نظرات و روشهای مناسب توسعه درباره انتقال و تطبيق با تکنولوژی
 • آموزش دانش و مهارتها به افراد تحت سرپرستي و ارزشيابي آنها

مشاغل فارغ التحصيلان

 • طراح و برنامه نويس سيستم
 • سرپرست واحدهای فني و پشتيباني نرم افزار
 • کارشناس خدمات اطلاع رساني و سرپرست واحدهای مربوطه
 • خدمات آموزشي در حوزه نرم افزار
 • طراح و برنامه نويسي کابردی و صنعتي
 • سرپرست شبکه

واحدهای درسي

دروس عمومي 9 واحد
دروس پایه 8 واحد
دروس اصلی 20 واحد
دروس تخصصي اجباری 15 واحد
دروس تخصصي اختياری 12 واحد
پروژه و کارآموزی 6 واحد
در مجموع 70 واحد