کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار(Software Engineering)

تعریف

اين دوره کارشناساني را تربيت مي نمايد که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارتهای عملي بتواند مشکلات موجود در خصوص به کارگيری و بهره برداری مناسب از فن آوری رايانه را در حوزه های مختلف کاری، با تصدی مشاغل و مسئوليتهای مرتبط مرتفع سازند.

ضرورت و اهميت برگزاری دوره

کاربردهای فراوان رايانه در زمينه های مختلف کاری و مشاغل گوناگون و خصوصاً گسترش روزافزون به کارگيری اين ابزار در حوزه اطلاع رساني، تجات الکترونيک، آموزش از راه دور و غيره سبب گرديده است، بحث توسعه و ارتقای فن آوری رايانه به عنوان يکي از محورهای مهم استرتژيک در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه مطرح باشد. بديهي است در چنين حالتي ضرورت پرداختن تربيت نيروی انساني متخصص و آموزش ديده در اين حوزه بيش از پيش نمود پيدا مي کند.

نقش و توانائي فارغ التحصيلان

فارغ التحصيلان اين دوره دارای مهارتهای زير مي باشند:

  • تجزيه و تحليل مشکلات فني و حرفه ای در حوزه نرم افزار کامپيوتر نصب و راه اندازی شبکه های م