اسامی هیأت علمی گروه کامپیوتر

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: سید مجید غفوری مهدی آباد
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 19
پست الکترونیک: ghafouri[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: مهندس صفیه بوذرجمهری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی:
پست الکترونیک: s.boozarjomehri[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: مهندس سپیده افخمی گلی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 19
پست الکترونیک: s.afkhami[at]motahar.ac.ir