سرفصل دروس رشته ها

گروه فقه و حقوق

کارشناسی پیوسته فقه و حقوق

گروه مددکاری اجتماعی

کارشناسی مددکاری اجتماعی

گروه مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری