سرفصل دروس رشته ها

گروه مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری