نیم سال اول آموزشی 98-99

انتخاب واحد: تاریخ
انتخاب واحد: 21 / 06 / 98 لغايت 11 / 06 / 98
ورودی های 95 و ماقبل : 11 / 06 / 98
ورودیهای 96 و ماقبل : 12 و 13 / 06 / 98
:
تمامی ورودی ها : 14 / 06 / 98
آغاز نیمسال تحصیلی: 30 / 06 / 98
حذف و اضافه: 09 / 07 / 98 و 10 / 07 / 98
حذف تکدرس: بعد از حذف و اضافه تا 19 / 10 / 98
پایان کلاسها : 20 / 10 / 98
امتحانات: 22 / 10 / 98 لغایت 07 / 11 / 98 (14 روز کاری)

توجه: *دانشجویان دو ترم مشروطی و یا دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت پیشنیاز امکان انتخاب واحد اینترنتی ندارند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. *در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود . *ثبت نام بعد از زمان انتخاب واحد حضوری با تاخير تلقي شده و جريمه آن 20% شهريه ثابت خواهد بود.