نیم سال دوم آموزشی 400-99

انتخاب واحد: تاریخ
انتخاب واحد: 19 / 11 / 99 لغايت 13 / 11 / 99
ورودی های 96 و ماقبل : 13 / 11 / 99
ورودیهای 97 و ماقبل : 14 / 11 / 99
ورودیهای 98 و ماقبل : 99/11/15
ورودی های 99 : 16 / 11 / 99
آغاز نیمسال تحصیلی: 25 / 11 / 99
حذف و اضافه: 05 / 12 / 99 و 06 / 12 / 99
حذف تکدرس: بعد از حذف و اضافه تا 27 / 03 / 400
پایان کلاسها در اسفتد ماه : 28 / 12 / 99
شروع کلاسها در فروردین ماه : 14 / 01 / 400
پایان کلاسها : 27 / 03 / 400
امتحانات: 31 / 03 / 400 لغایت 12 / 04 / 400 (14 روز کاری)

توجه: *دانشجویان دو ترم مشروطی و یا دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت پیشنیاز امکان انتخاب واحد اینترنتی ندارند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. *در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود .