آيين نامه آموزشي براي دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته

ثبت نام

ماده 1- شرايط ثبت نام در دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته بشرح زير است:

  1. داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي
  2. مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور
  3. داشتن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه از داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت آموزش و پروش رسيده باشد و براي داوطلبان ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته، داشتن گواهينامه دوره كارداني كه حسب مورد به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
  4. پذيرفته شدن در آزمون ورودي مربوط
  5. سپردن تعهد خدمت يا پرداخت شهريه براساس ضوابط تحصيلات رايگان

ماده 2- دانشجويان موظفند در مهلت هائي كه توسط مؤسسه آموزش عالي ذيربط اعلام مي شود براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي مراجعه نمايند.

ماده 3- دانشجويي كه در مهلت هاي تعيين شده در هر نيمسال براي ثبت نام مراجعه نكند، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي محسوب خواهد شد. دانشجويي كه در طول يك نيمسال تحصيلي براي ثبت نام مراجعه نكند، منصرف از تحصيل شناخت