آيين نامه آموزشي براي دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته

ثبت نام

ماده 1- شرايط ثبت نام در دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته بشرح زير است:

  1. داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي
  2. مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور
  3. داشتن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه از داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت آموزش و پروش رسيده باشد و براي داوطلبان ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته، داشتن گواهينامه دوره كارداني كه حسب مورد به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
  4. پذيرفته شدن در آزمون ورودي مربوط
  5. سپردن تعهد خدمت يا پرداخت شهريه براساس ضوابط تحصيلات رايگان

ماده 2- دانشجويان موظفند در مهلت هائي كه توسط مؤسسه آموزش عالي ذيربط اعلام مي شود براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي مراجعه نمايند.

ماده 3- دانشجويي كه در مهلت هاي تعيين شده در هر نيمسال براي ثبت نام مراجعه نكند، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي محسوب خواهد شد. دانشجويي كه در طول يك نيمسال تحصيلي براي ثبت نام مراجعه نكند، منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد. تبصره- عدم مراجعه پذيرفته شدگان آزمون ورودي براي ثبت نام در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده 4- دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشتة شاخه يا مؤسسه آموزش عالي را نخواهد داشت، و در صورت تخلف، از همة مؤسسات آموزش عالي كه نام نويسي كرده است، اخراج مي شود.

نظام آموزشي

ماده 5- آموزش در تمام مؤسسات آموزش عالي كشور مبتني بر نظام واحدي است.

ماده 6- در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است. هر واحد درس نظري، عملي يا آزمايشگاهي، كارگاهي و عمليات صحرائي، مقدار درسي است كه مفاد آن به ترتيب طي 17 ساعت، 34 ساعت و 51 ساعت در طول هر نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني طبق برنامه مصوب تدريس مي شود.

تبصره- در مواردي كه ميزان ساعات كارآموزي در برنامه مصوب تعيين نشده باشد، هر واحد كارآموزي در طول نيمسال برابر 68 ساعت منظور مي گردد.

ماده 7- هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته آموزش و هر دوره تابستاني عبارت از 6 هفته آموزش است.

تبصره- مدت امتحانات پاياني نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني جزء مدت آموزش محسوب نمي شود.

ماده 8- محتواي يك واحد درس نظري در هر نيمسال طي 17 هفته و در هر دوره تابستاني طي 6 هفته تدريس مي شود. به همين نحو، مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي يا آزمايشگاهي، كارگاهي و عمليات صحرائي بر حسب تدريس آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني بترتيب در 17 هفته و 6 هفته تقسيم مي شود. تبصره- در موارد استثنائي و ضروري به پيشنهاد گروه آموزشي مربوط و موافقت شوراي آموزشي مؤسسه مي توان يك واحد درسي را در مدتي كوتاهتر از 17 هفته در طول نيمسال تدريس كرد، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 6 اين آيين نامه كمتر نشود.

ماده 9- در كليه مؤسسات آموزش عالي برنامه هاي درسي و سر فصل دروس مصوب شوراي عالي برنامه ريزي اجرا و تدريس مي شود.

تبصره- در هر برنامه آموزشي دوره كارشناسي، 120 تا 124 واحد درسي، شامل دروس عمومي، پايه، اصلي و تخصصي در هر رشته توسط گروههاي برنامه ريزي تعيين مي شود و به تصويب شورايعالي برنامه ريزي مي رسد و بقيه دروس، با توجه به آيين نامه ها و ضوابط مصوب توسط گروه آموزشي مربوط تهيه و پيشنهاد و پس از تاييد شوراي دانشكده و تصويب دانشگاه با اطلاع معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و هماهنگي شورايعالي برنامه ريزي به برنامه ها افزوده مي شود.

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيلي

ماده 10- تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 72 تا 78 واحد و كارشناسي پيوسته 142 تا 146 واحد بر حسب رشته است.

تبصره- واحدهاي اضافي كارآموزي كارورزي و پروژه در دوره كارشناسي، براساس برنامه هاي مصوب مي تواند حداكثر تا 7 واحد در برنامه منظور شود.

ماده 11- تعداد واحد هاي انتخابي دانشجو در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد است.

تبصره 1- در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2- در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر مؤسسه و تأييد استاد مربوط مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 3- اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد با نظر مؤسسه مي تواند در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي انتخاب كند.

تبصره 4- در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقيمانده داشته باشد با نظر مؤسسه مربوطه مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند.

تبصره 5- حداقل واحدهاي انتخابي براي دوره هاي كارداني تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش 14 و حداكثر آن 22 واحد درسي است.

تبصره 6- تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني 6 واحد درسي است.

ماده 12- حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال، و در دوره كارشناسي پيوسته 6 سال است، در صورتيكه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقت بگذراند، از مؤسسه آموزشي مربوط اخراج مي گردد.