گزیده ای از آیین نامه آموزشی دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی سال 91

ماده7:دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است.

تبصره 1:اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال بعد می تواند حداکثر 24 واحد درسی اخذ نماید.

تبصره 2:در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از 10) و مشروطی تا 24 واحد اخذ کند.

تبصره 3:در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان انتخاب کند.

تبصره 4:واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (به جز آخرین نیمسال) به هر دلیلی نباید کمتر از 14 واحد درسی باشد. در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 14 واحد درس برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیل کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.

ماده 8:در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره:در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید(با رعایت تبصره 3 ماده7) از 8 واحد درسی تجاوز کند.

ماده 10:تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر 10 واحد است، نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

ماده 11:تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و رشته تحصیلی امکان پذیر است.

ماده 13: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2/5 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 5 سال است.

ماده 15:حضور دانشجو در تمامی جلسات درس الزامی است.

تبصره:اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می شود.

ماده 18:حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد.

تبصره:دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

ماده 19:چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد ( جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

ماده 20:حداکثر نیمسالهای مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسالهای بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.

ماده 21:دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.