معاون آموزشی

دکتر غفوری
زهرا کریمی

مدیریت پژوهشی و فناوری

علیرضا بیدخوری

مدیریت فرهنگی

سید مرتضی حسینی

مدیران گروهها

غلامرضا علی میرزایی
مدیر گروه مدیریت
سید مجید غفوری مهدی آباد
مدیر گروه کامپیوتر
میترا محمدی
مدیر گروه محیط زیست
پیام پیرایش
مدیر گروه حسابداری
علیرضا بیدخوری
مدیر گروه جهانگردی