کارشناسی ارشد محیط زیست-گرایش آلودگی محیط زیست

برای مشاهده فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdfکارشناسی علوم مهندسی گرایش زیست محیطی

برای مشاهده فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdfچارت کاردانی تکنولوژی محیط زیست

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Approach

چارت کارشناسی ناپیوسته آلودگی محیط زیست

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Methods

چارت مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Methods1