گروه محیط زیست

گروه محیط زیست این مؤسسه شامل رشته های آلودگی محیط زیست، تکنولوژی محیط زیست ، مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست و مهندسی علوم زیست محیطی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. برای آشنایی با هر یک از این رشته ها و گرایشها می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:


معرفی رشته: آلودگی محیط زیست

معرفی رشته:تکنولوژی محیط زیست

معرفی رشته:مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

معرفی رشته:مهندسی علوم زیست محیطی

معرفی رشته:کارشناسی ارشد محیط زیست-گرایش آلودگی محیط زیست