رشته آلودگی محیط زیست

مقدمه

با توجه به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و اصل درخشان پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می داند، لازم است اقدامات وسیع و همه جانبه مستمر و فراگیری در جهت افزایش آگاهیهای زیست محیطی نیروی انسانی ذیربط در صنایع و دیگر بخشهایی که به نحوی فعالیت آنها تأثیرات عمده ای بر محیط زیست می گذارد صورت گیرد.

رشته کارشناسی ناپیوسته آلودگیهای محیط زیست در راستای اهداف عالیه حفاظت از محیط زیست و تربیت کارشناسانی که با مسائل و مشکلات مربوط به آلودگیهای تهدید کننده سلامت محیط زیست آشنا بوده و همچنین با شناخت عوامل مفید طبیعی، توانائی برخورد با این مسائل را دارند تدوین گردیده است.

تعریف و هدف دوره

منظور از دوره کارشناسی ناپیوسته آلودگیهای محیط زیست، گردآوردن دانش، مهارت و تجربه در یک مجموعه و داشتن آگاهی و تجربه کافی در زمینه آلودگیهای محیط زیست می باشد. که اهداف مورد نظر آن عبارتند از:

  • تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز در واحدهای مرتبط با محیط زیست (سازمان حفاظت محیط زیست، مراکز صنعتی و خدماتی)
  • افزایش سطح دانش ع