رشته آلودگی محیط زیست

کارشناسی ارشد محیط زیست-گرایش آلودگی محیط زیست

 طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال مي‌باشد و كميته تحصيلات تكميلي در صورت لزوم مي تواند حداكثر 2 نيمسال به طول دوره اضافه نمايد.
 حداكثر مدت مجاز جهت اتمام دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال مي باشد.
 دانشجوياني كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شوند (معدل كمتر از 14 كسب نمايند) دانشجوي اخراجي تلقي شده و دانشجوي اخراجي حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.
 در صورتيكه معدل كل دانشجو در پايان دوران تحصيل كمتر از 14 باشد هيچ مدركي به نامبرده تعلق نمي‌گيرد.
 گذراندن تا سقف 12 واحد از دروس جبرانی برای دانشجویان دارای رشته غیر مرتبط می باشند، تا قبل از دفاع الزامي است و نمرات فوق در معدل مؤثر نمي‌باشد.
 سعي شود دروس جبراني در نيمسال اول و دوم اخذ و گذرانده شود.
 در صورت عدم اتمام پايان نامه در نيمسال انتخابي،مجدداً جهت تمديد بايد در نيمسال بعد انتخاب واحد شود.