آئین نامه انضباطي موسسه

براساس ماده (2) آئین نامه انضباطي دانشجویان، نظر به قداست محیط‌هاي آموزشي و پژوهشي، ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حیثیات دانشجو باشد ممنوع بوده و براساس مفاد آئین نامه رفتار خواهد شد. لذا جهت اطلاع دانشجویان گرامي بعضي از مفاد بند (د) ماده (6) آئین نامه انضباطي دانشجویان درخصوص تخلفات اخلاقي یادآوري مي‌گردد:

 • بند3/ د: عدم رعایت پوشش اسلامي یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.
 • بند5/د: عدم رعایت شئون دانشجویي.
برخي مصادیق بندهاي فوق براي خواهران (مجرد یا متأهل) عبارت است از:
 • استفاده از انواع وسایل آرایشي.
 • بیرون گذاشتن موي سر از زیر مقنعه یا چادر.
 • استفاده از لباسهاي شهره، زننده و جلب توجه كننده.
 • استفاده از مانتوهاي كوتاه، مدل دار یا داراي طرح یا رنگ نامناسب.
 • استفاده از انواع متعلقات وابسته به البسه به صورت نمایشي و مبتذل از قبیل زیورآلات و ....

تذكر: استفاده از روسري بدون چادر صحیح نبوده و مقنعه بایستي روي مانتو، پولیور و ... طوري قرار گرفته باشد كه تمام موها و گردن را بپوشاند.

برخي مصادیق بندهاي فوق براي برادران عبارتند از:

 • استفاده از البسه سبك و مبتذل كه خلاف عفت عمومي و یا داراي علائم و نشانه‌ها و تصاویر مستهجن باشد.
 • استفاده از شلوارهاي چسبان، تنگ و نازك و البسه نازك، سینه‌باز و بدن نما در كلیه اماكن دانشگاهي ازجمله خوابگاه.

برخي موارد دیگري كه مشمول آئین نامه بوده و باید از آن احتراز نمود:

 • ارتباط غیرضروري، بیش از حد و یا ناصحیح با نامحرم.
 • انجام حركات و رفتار سبك و بدور از شخصیت یك دانشجوي مسلمان.
 • ایجاد مزاحمت براي دیگران.
 • تشكیل یا شركت در جلسات نامشروع.

و در كل آنچه بتوان به آن اعمال خلاف شئون و حیثیات دانشجویي نام نهاد.