هیأت مؤسس

محمود پسندیده فرد
دکترای تبدیل انرژی از دانشگاه سِدني استراليا
http://fard_m.profcms.um.ac.ir
غلامرضا خواجی
دکترای حقوق و روابط بین الملل از دانشگاه مک کواری استرالیا
www.drkhaji.ir
محمد غفوری
دکترای مهندسي زمين شناسي از دانشگاه سیدني استراليا
http://ghafoori.profcms.um.ac.ir
محمد حسین ابوالبشری
دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه ساسكاچوان کانادا
http://abolbash.profcms.um.ac.ir/
مرتضی خادمی
دکترای برق از استرالیا
http://khademi.profcms.um.ac.ir/
سید مرتضی حسینی
سید محمد قاسمیان