معرفی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری


تعريف جغرافيا و هدف از تاسيس رشته جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

جغرافيا در مفهوم امروزين خود علم مكان و فضا است. وظيفة جغرافيادان‌ها كشف قانونمندي‌ها، الگوها و روابط فضايي و تشريح، تحليل و تفسير الگوهاي مكاني – فضايي پديده‌ها است.

باتوجه به جنبه هاي نظري و كاربردي علك جغرافيا و اهميتي كه امروزه اين علم در شناخت فضاي زندگي انسان و راهگشايي و حل بسياري از مسائل و مشكلات آن يافته است، هدف از اين رشته تربيت كارشناساني است كه ضمن فراگيري جنبه‌هاي نظري و تئوريك علم جغرافيا و ارتقاء آن، از مهارت‌هاي تخصصي- كاربردي در جهت كمك به ايجاد فضاي زيست بهينه و پايدار و نيز افزايش رفاه انسان برخوردار باشند.

ساختار برنامه آموزشي و تعداد واحدها

براي تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي مقطع كارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، برنامه آموزشي رشته‌هاي آن به ترتيبي تنظيم شده‌است كه هر گروه از دروس پايه، ناحيه‌اي، اختياري و تخصصي – كاربردي به وجهي منطقي و نظام يافته مكمل يكديگر باشد. اين دروس به صورت دروس پايه (60 واحد)، دروس ناحيه‌اي (14واحد)، دروس اختياري (6 واحد از بين 18واحد) و دروس تخصصي – كاربردي (35واحد) تنظيم شده‌است. مجموعه اين دروس به علاوه 21 واحد دروس عمومي جمعا 136 واحد است كه دانشجو بايد در دوره كارشناسي آنها را بگذراند. همچنين 4 واحد از دورس اختياري مي‌تواند توسط گروه مربوطه پيشنهاد شود. طول دوره كارشناسي رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري 8 نيمسال تحصيلي است كه طول هر نيسمال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 17 هفته مي‌باشد.