اساتید هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: علیرضا بیدخوری
مدرک تحصیلی: دکتری برنامه ريزي شهري
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: استادیار
داخلی: 31
پست الکترونیک: a.bidkhori[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: کاظم اصغری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری توسعه اجتماعي
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پنجاب هندوستان
پست الکترونیک: k.asghari[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: محمد امیر ابراهیمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا (برنامه ریزی روستایی)
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 12
پست الکترونیک: m.ebrahimi[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: عارف زاده
مدرک تحصیلی:  
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک:  
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: مافی
مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیا
دانشگاه محل تحصیل: دین اتریش
مرتبه علمی:
داخلی:  
پست الکترونیک: